Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Kocaeli Ceza İnfaz Kurumlarında İstihdam Edilecek Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu ile Sağlık Memurluğu Personeli Nihai Sınav Sonuçları
12.10.2023

T.C.
KOCAELİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

KOCAELİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU İLE SAĞLIK MEMURLUĞU PERSONELİN NİHAİ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN

DUYURU

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli  “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlânı” konulu ilânı ile Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli infaz ve koruma memuru ile sağlık memurluğu kadroları için uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Nihai sınav sonucu BAŞARILI -ASIL olarak belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak  27.10.2023 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya bulundukları mahaldeki Adalet Komisyonu Başkanlığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı olmayan mahallerde ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile (en geç 27.10.2023 günü Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı-Asıl adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR 

1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

 2) Sağlık Kurulu Raporu

a)İnfaz ve Koruma Memurluğu unvanında BAŞARILI-ASIL olarak değerlendirilen adaylar yönünden;

14.09.2021 tarihli ve 31598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde "(1) İnfaz ve koruma memuru öğrencisi ile infaz ve koruma memuru adayları, yerleştirmesini yapacak birimin düzenleyeceği resmi yazı ile sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere müracaat ederler. Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir." hükmü yer aldığından,

İnfaz ve Koruma Memuru unvanını BAŞARILI-ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki, işbu ilana eklenen resmi yazı vasıtasıyla Komisyonumuzca sağlanacaktır. Adaylar, ekli resmi yazı ve ekinde yer alan belgeler ile birlikte bulundukları yer tam teşekküllü devlet hastanesine başvuruda bulunarak sağlık kurulu raporlarının hazırlanmasını sağlayacaklardır. Düzenlenen sağlık kurulu raporu, ilgili sağlık kuruluşunca Başkanlığımıza gönderilecektir.

14.09.2021 tarihli ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği,

            “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.”

            “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

     * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (Tıklayınız).

           * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)

          * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

b)Sağlık Memurluğu unvanında Başarılı / Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve şoför/ hemşire/ ceza infaz kurumu kâtibi/ elektrik teknisyeni/elektronik teknisyeni olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması, ayrıca Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi,

3) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet 6x9 ebatında biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

4) Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)

5) 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (tıklayınız)

7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesine ek yapılması (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi) gerekmektedir.

 8) Eş durumu dilekçesi (Bekâr olanlar dilekçede bekâr kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (tıklayınız)

 

9) Vukuatlı Nüfus Aile kayıt örneği (Aile bireylerinin dâhil olduğu) 

10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11 ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (3 adet) (tıklayınız)

Not: Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 27.10.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

 

Tüm adaylara ilanen duyurulur. 12/10/2023

 

                                                                                                          Muhiddin PAÇA

                                                                                               Adalet Komisyonu Başkanı 40319

T.C KİMLİK NO
AD SOYAD
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu