Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercüman Bilirkişi Başvuru Duyurusu
02.10.2023

T.C.

KOCAELİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU  BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İ L Â N

 

         Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında yönetmelik” hükümleri gereğince, Kocaeli il ve ilçelerin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2024 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) En az ilkokul mezunu olması

ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

d Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

e) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

 

                                               BAŞVURU USULÜ :

“Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;

Başvuru Yeri : www.kocaeli.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: Mütercim-Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile IBAN numarasının belirtilmesi gerekir.

 

                            BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

(1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

e) Sabıka kaydı.

e) Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (a), (b), (ç) ve (e) bentlerindeki belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 

 

 .

                            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2023 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

(4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

 

                        YEMİN :

        

           Listeye kabul edilenlere, 11 Aralık 2023 tarihinde,  Saat 10:00 da“Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Adliye binasında belirlenecek yerde yemin ettirilecektir. 

 

 

                      LİSTELERİN İLANI :

         Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Kocaeli Adliyesi internet sitesi www.kocaeli.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

           İlan olunur. 02/10/2023

 

 

        Muhiddin PAÇA                    Ferhat KAPICI        Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL

Başkan 40319                        Üye 31521                            Üye 40785

 

 

 

 

Ekler

1) Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

2) Dil Beyanı Formu için TIKLAYINIZ

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr